Δευτ. - Κυρ. 09:00 - 21:00 +30 213 20 81 000
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
Απογευματινά Ιατρεία

   ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

      28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα επιτυχόντων που έχει αποσταλεί από το Υπουργείο Παιδείας στο ΔΙΕΚ ΤΖΑΝΕΙΟ για το νέο εκπαιδευτικό έτος 2023-24 πρέπει να γνωρίζετε τα ακόλουθα:

 • Κάθε επιτυχών είτε θα αποδεχτεί την εγγραφή του είτε όχι
 • Όποιος χάσει τις προθεσμίες εγγραφής, αυτόματα χάνει και το αντίστοιχο δικαίωμα εγγραφής στην ειδικότητα επιτυχίας του με το συγκεκριμένο σύστημα επιλογής
 • Οι εγγραφές σας στο ΔΙΕΚ ΤΖΑΝΕΙΟ μπορούν να γίνουν:

a. είτε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Παράλληλου Μηχανογραφικού

 

Σε περίπτωση που το σύστημα ενημερώσει τους επιτυχόντες ότι απαιτείται κατάθεση πρόσθετων δικαιολογητικών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στο ΔΙΕΚ, ΕΝΤΟΣ της ίδιας προθεσμίας με τα δικαιολογητικά αυτά και εμπρόθεσμα να επιβεβαιωθούν ηλεκτρονικά τα μόριά τους από το ΔΙΕΚ, αλλιώς η εγγραφή τους δεν ολοκληρώνεται και το δικαίωμα για εγγραφή με το παράλληλο μηχανογραφικό χάνεται

b. είτε διά ζώσης στο ΔΙΕΚ ΤΖΑΝΕΙΟ:

Όσοι αποδεχτείτε την εγγραφή σας θα πρέπει μέσα στο διάστημα της προθεσμίας εγγραφής σας που είναι από 28/8/23 έως και 6/9/23 να καταθέσετε τα δικαιολογητικά εγγραφής σας:

1. Αίτηση οριστικοποίησης εγγραφής (πατήστε εδώ)

2. Τίτλος σπουδών

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο

4. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς (όπου απαιτείται)

5. Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (όπου απαιτείται)

6.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

7.Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ η δημόσιο έγγραφο που να αναγράφεται

8.Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ η δημόσιο έγγραφο που να αναγράφεται

Μπορείτε να καταθέσετε τα δικαιολογητικά σας στη γραμματεία του ΔΙΕΚ, από ώρα 8:00 έως 14.00, που βρίσκεται στο Γ.Ν.Π. Τζάνειο, στον όροφο -1 του καινούργιου κτηρίου (είσοδος από οδό Χατζηκωνσταντή)
Για οποιαδήποτε πληροφορία από σήμερα και μέχρι τις 27/8/23 μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 6976793948

a.Από τις 28/8/23 και μετά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα τηλέφωνα του ΔΙΕΚ ΤΖΑΝΕΙΟ:

2104592706-8 (από τις 08.00 έως τις 14.00)

 

 

 

             ΑΠΟ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Σύμφωνα με τον υπ. αρ. Γ6α/Γ.Π.7037-Β΄4445/22-08-2022, στα  Ι.Ε.Κ. εγγράφονται:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Οι απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των ΓΕ.Λ, οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων. (απαιτείται  επίσημη μετάφραση του επαγγελματικού τίτλου, καθώς και η ισοτιμία του από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π)

Οι καταρτιζόμενοι επιλέγονται:  Με υποβολή αίτησης επιλογής.

Είναι αναγκαίο να προσκομίσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την επιλογή τους:

 1. Αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου (σημειώνονται σε αυτήν μέχρι πέντε (5) Δημόσια ΙΕΚ επιλογής του)
 2. Τίτλο σπουδών
 3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο
 4. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς
 5. Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 7. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ η δημόσιο έγγραφο που να αναγράφεται
 8. Επιπλέον, για τους υποψήφιους καταρτιζόμενους χωρών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση ελληνικής γλώσσας κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β1,όπως προβλέπεται στο άρθρο 76 τ του ν. 4763/2020 (Α΄ 254).

 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Α΄ ΕΞ 2023Β (πατήστε εδώ)

Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στη γραμματεία του ΔΙΕΚ, από ώρα 09.00 έως 13.00, που βρίσκεται στο Γ.Ν.Π. Τζάνειο, στον όροφο -1 του καινούργιου κτηρίου (είσοδος από οδό Χατζηκωνσταντή) αλλά μπορούν να αποσταλούν και ηλεκτρονικά στο email: diek@tzaneio.gov.gr     

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δικαίωμα εγγραφής στο Γ΄εξάμηνο έχουν οι κατέχοντες πτυχίο ΕΠΑΛ (όχι απολυτήριο) ανάλογης ειδικότητας (Χωρίς απαλλαγή μαθημάτων)

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση* εγγραφής για Πτυχιούχους ΕΠΑΛ συναφούς ειδικότητας
 2. Πτυχίο ΕΠΑΛ συναφούς ειδικότητας
 3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο
 4. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ η δημόσιο έγγραφο που να αναγράφεται

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Γ΄ ΕΞ 2023 Β ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΕΠΑΛ  (πατήστε εδώ)

Τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν στη γραμματεία του ΔΙΕΚ, από ώρα 09.00 έως 13.00, που βρίσκεται στο Γ.Ν.Π. Τζάνειο, στον όροφο -1 του καινούργιου κτηρίου (είσοδος από οδό Χατζηκωνσταντή) αλλά μπορούν να αποσταλούν και ηλεκτρονικά στο email: diek@tzaneio.gov.gr

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Γ΄ΕΞ 2023Β

Όλοι οι επιτυχόντες του Β΄ εξαμήνου είναι αναγκαίο να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση ανανέωσης εγγραφής προκειμένου να έχουν δικαίωμα παρακολούθησης του Γ΄Εξαμήνου2023Β.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Γ΄ΕΞ 2023Β (πατήστε εδώ)

Να αποσταλούν ηλεκτρονικά  οι αιτήσεις στο email: diek@tzaneio.gov.gr